Tap chi PTKT http://tcptkt.ueh.edu.vn/

Thông báo v/v đăng ký thực hiện các chuyên đề nghiên cứu của Dự án nâng cấp tạp chí Phát triển Kinh tế đạt chuẩn Scopus năm 2017
24.01.2017Mẫu đăng ký 


URL của bản tin này::http://tcptkt.ueh.edu.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=1141

© Tap chi PTKT contact: thinhtlp@ueh.edu.vn