Tra cứu bài viết 23.07.2017 23:12

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(10), Tháng 10/ 2016


Quản trị chuỗi cung ứng - Giải pháp gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Tình huống tại Đà Nẵng
Lê Thị Minh Hằng
Xem: 555 | Tải về: 0
Từ khóaQuản trị chuỗi cung ứng; Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Vận hành; Đo lường.
Trang94-116
Trích dẫn Lê Thị Minh Hằng (2016), "Quản trị chuỗi cung ứng - Giải pháp gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Tình huống tại Đà Nẵng", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(10), 94-116.
Tóm tắtQuản trị chuỗi cung ứng (SCM) có ảnh hưởng tích cực tới việc cải thiện lợi thế cạnh tranh, gia tăng hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) (Chin & cộng sự, 2012). Trong nghiên cứu này, thang đo vận hành chuỗi cung ứng được kiểm định trong điều kiện VN. Tác giả tiến hành đo lường vận hành chuỗi cung ứng tại 148 DNVVN tại Đà Nẵng. Kết quả cho thấy DNVVN Đà Nẵng mới chỉ thực hiện một số vận hành SCM mang tính truyền thống như: Quan tâm tới chất lượng của nhà cung cấp, tương tác với khách hàng, đo lường đánh giá sự hài lòng của khách hàng, còn lại việc vận hành những nội dung khác trong SCM còn khá khiêm tốn. Bên cạnh việc chỉ ra những tồn tại trong vận hành SCM của DNVVN Đà Nẵng, tác giả còn đề xuất một số hàm ý chính sách giúp doanh nghiệp cải thiện vận hành SCM, nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh trong thời gian tới.
Tài liệu tham khảo

Acs, Z. J.,  & Audretsch, D. B. (1991). R&D, firm size and innovative activity. Innovation and Technological Change: An International Comparison, 98(2), 451-456.

Alvarado, U. Y., & Kotzab, H. (2001). Supply chain management: the integration of logistics in marketing. Industrial Marketing Management, 30(2), 183–198.

Aragón-Correa, J. A.,  Hurtado-Torres, N.,  Sharma, S.,   García-Morales, V. J. (2008). Environmental strategy and performance in small firms: A resource-based perspective. Journal of Environmental Management, 86(1), 83-103.

Banerjee, M., & Mishra, M. (2015). Retail supply chain management practices in India: A business intelligence perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 34, 248-259.

Chang, W., Ellinger, A. E., Kim, K. K., & Franke, G. R. (2016). Supply chain integration and firm financial performance: A meta-analysis of positional advantage mediation and moderating factors. European Management Journal, 34(3), 282-295.

Chicksand, D. (2015). Partnerships: The role that power plays in shaping collaborative buyer–supplier exchanges. Industrial Marketing Management, 48, 121-139.

Chen, I. J., & Paulraj, A. (2004). Towards a theory of supply chain management: The constructs and measurements. Journal of Operations Management, 22(2), 119-150.

Chin, T. A., Hamid, A. B. A., Rasli, A., & Baharun, R. (2012). Adoption of Supply Chain Management in SMEs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65(1), 614-619.

Chopra, S., & Meindl, P. (2014). Supply chain management: Strategy, planning and operation.New York:Pearson, 5th Edition. 

Cigolini, R., Cozzi, M., & Perona, M. (2004). A new framework for supply chain management. International Journal of Operations & Production Management, 24(1), 7-41.

Cowan, Kirsten, Audhesh K. Paswan,  and E. V. S. (2015). When inter-firm relationship benefits mitigate power asymmetry. Industrial Marketing Management, 48, 140–148.

 Cowan, K.,   Paswan, A. K.,  Steenburg, E. V. (2015). When inter-firm relationship benefits mitigate power asymmetry. Industrial Marketing Management, 48, 140-148.

de Sousa Jabbour, A. B. L.,  Filho, A. G. A.,  Viana, A. B. N.,  & Jabbour, C. J. C. (2011). Measuring supply chain management practices. Measuring Business Excellence,15(2), 18-31.

de Toni, A., & Nassimbeni., G. (1996). Strategic and operational choices for small subcontracting firms: Empirical results and an interpretative model. International Journal of Operations & Production Management, 16(6), 41–55.

Ellegaard, C.,  & Ritter, T. (2006). The concept of attraction: Its purchasing potential. Paper presented at The 15th Annual IPSERA Conference, San Diego, Calif, United States.

Ellegaard, C., & Ritter, T. (2006). The concept of attraction: Its purchasing potential. Paper presented at The 15th Annual IPSERA Conference, San Diego, Calif, United States.

Fisher, M., Hammond, J., Obermeyer, W., & Raman, A. (1997). Configuring a supply chain to reduce the cost of demand uncertainty. Production and Operations Management, 6(3), 211-225.

Fuller, J. B., O’Conor, J., & Rawlinson, R. (1993). Tailored logistics: The next advantage. Harvard Business Review, 71(3), 87-98.

Gourova, E. (2010). Knowledge management strategy for small and medium enterprises. Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science.

Halley, A., & Beaulieu, M. (2010). A multidimensional analysis of supply chain integration in Canadian manufacturing. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne Des Sciences de l’Administration, 27(2), 174-187.

Harland, C. M., Lamming, R. C., & Cousins, P. D. (1999). Developing the concept of supply strategy. International Journal of Operations & Production Management, 19(7), 650–674.

Hà Văn Hội. (2012). Chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may của Việt Nam - Những bất lợi, khó khăn và biện pháp đối phó. Chuyên san kinh tế và kinh doanh - Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 28(4). Truy cập từ: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/6138

Huang, George Q., Jason SK Lau,  and K. L. M. (2003). The impacts of sharing production information on supply chain dynamics: A review of the literature. International Journal of Production Research, 41(7), 1483-1517.

Kalafatis, Stavros P., Markos H. Tsogas,  and C. B. (2000). Positioning strategies in business markets. Journal of Business & Industrial Marketing15(6), 416-437.

Koh, S. C. L.,  Demirbag, M.,  Bayraktar, E.,  Tatoglu, E.,  Zaim, S. (2007). The impact of supply chain management practices on performance of SMEs. Industrial Management & Data Systems, 107(1), 103-124

Kumar, R. S., & Pugazhendhi, S. (2012). Information sharing in supply chains: An overview. Procedia Engineering, 38(2012), 2147-2154.

Lazarica, M. (2009). The virtual enterprise–opportunity for smes in the digital economy. Annals, Economic Science Series, XV, 501-505.

Lee, H. L., & Whang, S. (2000). Information sharing in a supply chain. International Journal of Manufacturing Technology and Management, 1(1), 79–93.

Levy, M., Powell, P., Yetton, P. (2001). SMEs: Aligning IS and the strategic context. Journal of Information Technology, 16(3),133-144.

Levy, M., & Weitz, B. (2013). Retailing management, 9th Edition. Kindle Edition.

Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T., & Rao, S. S. (2006). The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance. Omega.

Li, S., Rao, S., Ragunathan, T., & Ragunathan, B. (2005). Development and validation of a measurement instrument for studying supply chain management practices. Journal of Operations Management, 23(6), 618-641.

Mark, P. (2004). Understanding the factors that enable and inhibit the integration of operations, purchasing and logistics. Journal of Operations Management, 22(5), 459-487.

Metilda, R. M., & Vivekanandan, K. (2011). Impact of supply chain management practices on the competitive advantage of Indian retail supermarkets. International Journal of Logistics Systems and Management,9(2), 170-185.

Min, S.,  &  Mentzer, J. T. (2004). Developing and measuring supply chain management concepts. Journal of Business Logistics,25(1), 63-99.

New, S. J., & Payne, P. (1995). Research frameworks in logistics: three models, seven dinners and a survey. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 25(10), 60-77.

Nguyen, T. H., & Belihu, M. (2010). Increasing the performance of SMEs in supply chains of large enterprises : A SME perspective. Master’ S Thesis in Logistics and Innovation Management, University of Gavle, (August).

Okongwu, U., Lauras, M., François, J., & Deschamps, J. C. (2016). Impact of the integration of tactical supply chain planning determinants on performance. Journal of Manufacturing Systems, 38, 181-194.

Olhager, J., & Selldin, E. (2004). Supply chain management survey of Swedish manufacturing firms. International Journal of Production Economics, 89(3), 353-361.

Pagh, J. D., & Cooper, M. C. (1998). Supply chain postponement and speculation strategies: How to choose the right strategy. Journal of Logistics Management, 19(2), 13-33.

Sukati, I., Abdul Hamid, A. B., Baharun, R., Tat, H. H., & Said, F. (2011). A study of supply chain management practices: An empirical investigation on consumer goods industry in Malaysia. International Journal of Business and Social Science, 2(17), 166-176.

Sukati, I., & Hamid, A. (2012). Competitive Advantage through supply chain responsiveness and supply chain integration. International Journal of Business and Commerce, 1(7), 1-11.

Sun, S.,  & Yen, J. (2005). Information supply chain: A unified framework for information-sharing. International Conference on Intelligence and Security Informatics, 2495, 422-428..

Tan, K. C. (2001). A framework of supply chain management literature. European Journal of Purchasing & Supply Management, 7(1), 39–48.

Tan, K. C., Kannan, V. R., & Handfield, R. B. (1998). Supply chain management: supplier performance and firm performance. Journal of Supply Chain Management, 34(3), 2-9.

Tan, C. L., & Yap, L. L. (2012). The effect of service supply chain management practices on the public healthcare organizational performance. International Journal of Business and Social Science, 3(16), 216-224.

Thatte, A. A. (2007). Competitive advantage of a firm through supply chain responsiveness and SCM practices. Partial fulfillment of the requirements for the doctor of philosophy degree in manufacturing management. The University of Toledo.

Udomleartprasert, P., & Jungthirapanich, C. (2003). The operational infrastructure enhancing the supply chain management.  International Conference of Electronic Business, Singapore.
Koh, S. C. L.,   Demirbag, M.,   Bayraktar, E.,   Tatoglu, E., &   Zaim, S. (2007). The impact of supply chain management practices on performance of SMEs. Industrial Management & Data Systems, 107(1), 103-124.

van der Vaart, T., & van Donk, D. P. (2008). A critical review of survey-based research in supply chain integration. International Journal of Production Economics,111(1), 42-55.

van Donk,  D. P.,  & van der Vaart, T. (2005). A case of shared resources, uncertainty and supply chain integration in the process industry.". International Journal of Production Economics, 96(1), 97-108.

Võ Thị Thanh Lộc & Nguyễn Phú Sơn. (2013). Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị gạo đặc sản ST5 tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 27, 25-33.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh