Tra cứu bài viết 22.08.2017 10:15

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(1), Tháng 1/ 2017


Chỉ số quản trị công ty và hiệu quả tài chính: Bằng chứng từ Việt Nam
Hồ Viết Tiến & Nguyễn Đình Khôi
Xem: 511 | Tải về: 0
Từ khóaChỉ số quản trị công ty; Các nguyên tắc OECD; hiệu quả tài chính; Việt Nam.
Trang24-44
Trích dẫnHồ Viết Tiến & Nguyễn Đình Khôi (2017), "Chỉ số quản trị công ty và hiệu quả tài chính: Bằng chứng từ Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(1), 24-44.
Tóm tắtNghiên cứu thực hiện khảo sát ảnh hưởng của chỉ số quản trị công ty lên hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với bộ dữ liệu thô được thu thập từ báo cáo thường niên và các báo cáo khác của các công ty giai đoạn 2013–2015. Tác giả sử dụng mô hình hồi quy gồm 5 biến độc lập là 5 chỉ số quản trị công ty thành phần, và 3 biến phụ thuộc đại diện cho hiệu quả tài chính và tính ổn định của công ty trên thị trường. Kết quả cho thấy có mối quan hệ dương giữa chỉ số quản trị công ty tổng và hiệu quả tài chính công ty trong cùng năm, nhưng mối quan hệ này không có ý nghĩa khi lệch năm. Các chỉ số quản trị công ty thành phần như: “Đối xử bình đẳng với các cổ đông”, “Vai trò các bên liên quan”, “Công khai và minh bạch” là các yếu tố có ý nghĩa trong việc cải thiện và nâng cao hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trong cùng năm; trong khi đó, đối xử bình đẳng với các cổ đông tốt ở hiện tại cũng làm cải thiện tỉ số giữa giá trị thị trường và giá trị thay thế của một tài sản hữu hình và làm giảm rủi ro thị trường ở năm sau.
Tài liệu tham khảo

ADB. (2013). ASEAN corporate governance scorecard: Country reports and assessments 2012–2013, Asian Development Bank.

Ararat, M., Black, B. S., & Yurtoglu, B. B. (2016). The effect of corporate governance on firm value and profitability: Time–series evidence from Turkey. Emerging Markets Review, available online 21 October 2016.

Bebchuk, L. A., Cohen, A. & Ferrell, A. (2009). What matters in corporate governance? Review of Financial Studies, 22(2), 783–827.

Berle, A., & Means, G. (1932). The modern corporation and private property. New York: Mac–millan.

Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate governance and firm performance. Journal of Corporate Finance, 14(3), 257–273.

Black, B. (2002). The corporate governance behavior and market value of Russian firms. Emerging Markets Review, 2(2), 89–108.

Black, B. S., Jang, H., & Kim, W. (2006a). Predicting firms corporate governance choices: Evidence from Korea. Journal of Corporate Finance, 12(3), 660–691.

Black, B. S., Love, I., & Rachinsky, A. (2006b). Corporate governance indices and firms' market values: Time series evidence from Russia. Emerging Markets Review, 7(4), 361–379.

Boubakri, N., Cosset, J.–C., & Guedhami, O. (2005). Liberalization, corporate governance and the performance of privatized firms in developing countries. Journal of Corporate Finance, 11(5), 767–790.

Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2004). Corporate governance study: The correlation between corporate governance and company performance. Corporate Governance Study, Institutional Shareholder Services.

Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2006). Corporate governance and firm valuation. Journal of Accounting and Public Policy,25(4), 409–434.

Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2009). Corporate governance and firm operating performance. Review of quantitative finance and accounting, 32(2), 129–144.

Cheung, Y.–L., Jiang, P., & Tan, W. (2010a). A transparency Disclosure Index measuring disclosures: Chinese listed companies. Journal of Accounting and Public Policy, 29(3), 259–280.

Cheung, Y.–L., Jiang, P., Limpaphayom, P., & Lu, T. (2010b). Corporate governance in China: A step forward. European Financial Management, 16(1), 94–123.

Cheung, Y.L., Thomas Connelly, J., Limpaphayom, P., & Zhou, L. (2007). Do investors really value corporate governance? Evidence from the Hong Kong market. Journal of International Financial Management & Accounting, 18(2), 86–122.

Claessens, S., & Fan, J. P. H. (2002). Corporate governance in Asia: A survey. International Review of finance, 3(2), 71–103.

Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2013). Corporate governance in emerging markets: A survey. Emerging Markets Review, 15, 1–33.

Connelly, J. T., Limpaphayom, P., & Nagarajan, N. J. (2012). Form versus substance: The effect of ownership structure and corporate governance on firm value in Thailand. Journal of Banking & Finance, 36(6), 1722–1743.

Core, J. E., Guay, W. R., & Rusticus, T.O. (2006). Does weak governance cause weak stock returns? An examination of firm operating performance and investors' expectations. The Journal of Finance, 61(2), 655–687.

Core, J. E., Holthausen, R. W., & Larcker, D. F. (1999). Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance. Journal of financial economics, 51(3), 371–406.

Demsetz, H. (1983). The structure of ownership and the theory of the firm. The Journal of Law & Economics, 26(2), 375–390.

Durnev, A., & Kim, E. (2005). To steal or not to steal: Firm attributes, legal environment, and valuation. The Journal of Finance, 60(3), 1461–1493.

Garay, U., & González, M. (2008). Corporate governance and firm value: The case of Venezuela. Corporate Governance: An International Review, 16(3), 194–209.

Gompers, P. A., Ishii, J. L., & Metrick, A. 2003. Corporate governance and equity prices. The Quarterly Journal of Economics, 118(1), 107–156.

Griffin, J. J., & Prakash, A. (2014). Corporate responsibility: Initiatives and mechanisms. Business & Society, 53(4), 465–482.

Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31(1), 405–440.

Hill, C. W., & Jones, T. M. (1992). Stakeholder‐agency theory. Journal of Management Studies, 29(2), 131–154.

IFC. (2011). Corporate Governance Scorecard for Vietnam 2011. Retrieved from http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_external_corporate_site/east+asia+and+the+pacific/resources/corporate+governance+scorecard+for+vietnam+2011

IFC. (2012). Corporate Governance Scorecard for Vietnam 2012. Retrieved from http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_external_corporate_site/east+asia+and+the+pacific/resources/corporate+governance+scorecard+for+vietnam+2012

Jensen, M. C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. The Journal of Finance, 48(3), 831–880.

Jensen, M. C., & Meckling, W .H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Kang, J.–K., & Shivdasani, A. (1995). Firm performance, corporate governance, and top executive turnover in Japan. Journal of Fnancial Economics, 38(1), 29–58.

Kim, D.–H., Kim, J., Byun, Y., & Chun, S.–H. (2013). A Study on the effect of governance adequacy on the corporate performance. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 107, 59–66.

Klapper, L. F., & Love, I. (2004). Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets. Journal of corporate Finance, 10(5), 703–728.

Lemmon, M. L., & Lins, K. V. (2003). Ownership structure, corporate governance, and firm value: Evidence from the East Asian financial crisis. The journal of finance, 58(4), 1445–1468.

Meek, G. K., Roberts, C. B., & Gray, S. J. (1995). Factors influencing voluntary annual report disclosures by US, UK and continental European multinational corporations. Journal of International Business Studies,26(3), 555–572.

Nguyen, T., Locke, S., & Reddy, K. (2014). A dynamic estimation of governance structures and financial performance for Singaporean companies. Economic Modelling, 40, 1–11.

Nguyễn Thu Hiền, Trần Duy Thanh, Nguyễn Tiến Thông, Nguyễn Hải Ngân Hà, & Võ Thị Thanh Nhàn. (2016). Quản trị công ty và quá trình điều chỉnh động cấu trúc vốn trên TTCK VN. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM, 50(5), 25–40.

OECD. (2004). OECD Principles of Corporate Governance.

Singh, M., & Davidson III, W. N. (2003). Agency costs, ownership structure and corporate governance mechanisms. Journal of Banking & Finance, 27(5), 793–816.

Strange, R., Filatotchev, I., Buck, T., & Wright, M. (2009). Corporate governance and international business. Management International Review, 49(4), 395–407.

Sun, W., Stewart, J., & Pollard, D. (2011). Introduction: Rethinking corporate governance–lessons from the global financial crisis. In W. Sun, J. Stewart, & D. Pollard (Eds.). Corporate Governance and the Global Financial Crisis: International Perspectives (pp. 1–21).New York: Cambridge University Press.

Tarraf, H. (2011). The role of corporate governance in the events leading up to the global financial crisis: Analysis of aggressive risk–taking. Global Journal of Business Research, 5(4), 93–105.

Trần Thị Giang Tân, & Trương Thùy Dương. (2016). Ảnh hưởng các đặc tính của hội đồng quản trị đến sai sót trọng yếu trên BCTC: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam. Tạp chí Phát triển kinh tế,27(8), 42–60.

Trần Thị Hải Lý, & Nguyễn Kim Đức. (2016). Nghiên cứu quản trị công ty thông qua chỉ số CGI, cấu trúc kim tự tháp và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Tạp chí Phát triển kinh tế,  27(8), 61–80.

Võ Hồng Đức, & Đoàn Bảo Huy. (2015). Does gender diversity improve financial firm's performance? New evidence using two–stage least squares estimation and instrument variables. Journal of Economic Development, 22(2), 102–123.

Wintoki, M. B., Linck, J. S., & Netter, J. M. (2012). Endogeneity and the dynamics of internal corporate governance. Journal of Financial Economics, 105(3), 581–606.

Wright, M., Filatotchev, I., Hoskisson, R .E., & Peng, M. W. (2005). Strategy research in emerging economies: Challenging the conventional wisdom', Journal of Management Studies, 42(1), 1–33.

Xu, D., & Meyer, K. E. (2013). Linking theory and context: Strategy research in emerging economies’ after Wright et al.(2005). Journal of Management Studies, 50(7), 1322–1346.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh