Tra cứu bài viết 22.08.2017 10:15

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(1), Tháng 1/ 2017


Cấu trúc tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Trần Kim Dung, Trương Thị Lan Anh, Bùi Thị Phương Linh, Nguyễn Thị Loan, Hồ Thị Thảo Trang, Trần Thị Giáng My & Phạm Thị Như Uyên
Xem: 612 | Tải về: 0
Từ khóaThực tiễn quản trị nguồn nhân lực; Kết quả quản trị nguồn nhân lực; Kết quả kinh doanh.
Trang84-100
Trích dẫnTrần Kim Dung, Trương Thị Lan Anh, Bùi Thị Phương Linh, Nguyễn Thị Loan, Hồ Thị Thảo Trang, Trần Thị Giáng My & Phạm Thị Như Uyên (2017), "Cấu trúc tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(1), 84-100.
Tóm tắtNghiên cứu xác định cấu trúc tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả kinh doanh và được thực hiện tại 388 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xử lí số liệu theo phương trình cân bằng cấu trúc cho thấy thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tác động dương và giải thích được 73% kết quả quản trị nguồn nhân lực. Ba thành phần: Lương thưởng, đánh giá kết quả công việc - tạo cơ hội thăng tiến và quản trị thay đổi tác động đến kết quả kinh doanh thông qua tác động trực tiếp đến kết quả quản trị nguồn nhân lực. Các thành phần thiết kế công việc, tuyển dụng và đào tạo không có tác động đến cả kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh. Quản trị nguồn nhân lực giải thích được 50% biến thiên trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Qua đó, nghiên cứu trình bày ứng dụng để hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực.
Tài liệu tham khảo

Aggarwal, U., & Bhargava, S. (2008). Reviewing the relationship between human resource practices and psychological contract and  their impact on employee attitude and  behaviors - A conceptual model. Journal of European Industrial Training,33(1), 4–31.

Armstrong, M.(2009).Armstrong’s handbook of human resource managementpractice. Kogan Page.London.

Fey, C. F.,Bjӧrkman,I.,&Pavlovskaya, A. (2000).The effect ofhumanresourcemanagement practices on firm performancein Russia.International Journal of Human ResourceManagement, 11(1), 1–18.

Fombrun, C., Tichy,N. M., & Devanna,M. A. (eds.) (1984).Strategichuman resource management. Wiley,  New York.

Franco–Santos, M., Kennerley, M., Micheli, P., Martinez, V., Mason, S., Marr, B., Gray, D., & Neely, A. (2007). Towards a definition of a business performance measurement system. International Journal of Operations & Production Management,27(8), 784–801

Gaertner, S., (1999). Structural determinants of job satisfaction and organizational commitment in turnover models. Human Resource Management Review, 9(4),  479–493.

Guest, D. E. (1987). Humanresourcemanagement and industrial relations. Journal of Management Studies,  24(5), 503–521.

Joseph, K. E., & Dai, C. (2009).Human resource management practicesand organizational performance: An empirical analysis.International Journal of Business andManagement,4(8), 117–127.

Katou, A. A. (2008). Measuringthe impact of HRMon organizational performance.Journal of Industrial Engineering and Management, 1(2),119–142.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard – measures that drive performance. Harvard Business Review (January–February), 71–79.

LeChien Thang, &TruongQuang. (2005).Antecedents and consequences of dimensions of humanresourcemanagement practices in Vietnam.TheInternationalJournal ofHuman ResourceManagement,16(10),1830–1846.

NguyenMinh Ngoc,& NgoVan Tuan.(2012).Effectsof humanresourcemanagement on business performanceofsmallandmediumsizemanufacturersin Hanoi–Vietnam. Australian Journalof BusinessandManagementResearch, 2(6), 47–54.

Park,H. J., Mitsuhashi,H., FeyC.F., &Bjӧrkman,  I.(2003).The effect of human resource management practices on JapaneseMNC subsidiaryperformance: a partialmediatingmodel.The InternationalJournal ofHuman Resource Management,14(8), 1391–1406.

Pham Long. (2011).Impact of applyinghumanresourcemanagement practices on equitized state– ownedenterprises’financial performanceinVietnam.Journal of International Business Research, 10(2), 79–90.

Price, J. L., & Mueller, C. W. (1986). Absenteeism and turnover of hospital employees. In S. B. Bacharach (Ed.), Monographs in organizational behavior and industrial relations, 5, Greenwich, CON: JAI Press.

Šikýř M. (2013). Best practices in human resource management: The source of excellent performance and sustained competitiveness.Central European Business Review, 1, 43–48.

Singh,K. (2004). Impactofhuman resourcepracticesonperceivedfirmperformance.AsiaPacific Journalof Human Resources,  42(3), 301–317.

Stone, R. J. (2008).Managing Human Resources. Australia: John Willey&sons..

Trần Kim Dung, Đoàn Thanh Hải, Lê Thị Loan, Bùi Thị Thanh, Phan Quốc Tấn, Huỳnh Văn Tâm. (2010). Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 233(2), 37–42.

Trần Kim Dung.(2015).Quản trị nguồn nhân lực – Tái bản lần thứ 9. TP.HCM: NXB Kinh tế.

Ulrich, D., Allen, J., Brockbank, W., Younger, J., & Nyman, M. (2009).Human resourcesTransformation.Building human resources from the outside in. USA: McGraw–Hill Education.

Ulrich, D., Younger, J., Brockbank, W., & Ulrich, M. (2012).HRfrom theoutside in.Six competencies for the future of human resources: USA: McGraw–Hill.

Wright, P. M., & MacMahan, C. G. (1992). Theoretical perspectives for strategic human resource management. Journal of Management, 18(2), 295–320.

 Ying, Z.(2005). TheAsian crisis and theimplications forhumanresourcemanagement in Vietnam. TheInternational Journal of Human Resource Management, 16(7), 1261–1276.

 

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh