Tra cứu bài viết 22.08.2017 10:16

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(2), Tháng 2/ 2017


Văn hóa doanh nghiệp, sự hài lòng và cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức trong các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm điện tử tại TP. Hồ Chí Minh
Trịnh Thùy Anh & Phan Tường Vi
Xem: 464 | Tải về: 0
Từ khóaVăn hóa doanh nghiệp; Sự hài lòng; Cam kết gắn bó.
Trang61-85
Trích dẫnTrịnh Thùy Anh & Phan Tường Vi (2017), "Văn hóa doanh nghiệp, sự hài lòng và cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức trong các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm điện tử tại TP. Hồ Chí Minh", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(2), 61-85.
Tóm tắtNghiên cứu xem xét tác động của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự hài lòng và cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức trong các doanh nghiệp tại TP.HCM. Tác giả thu thập 200 mẫu phỏng vấn các nhà quản lí, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm điện tử, sau đó tiến hành nghiên cứu định lượng thông qua phân tích nhân tố, tương quan và hồi quy. Kết quả cho thấy các yếu tố văn hóa doanh nghiệp được thể hiện thông qua: Đào tạo và phát triển; Khen thưởng và sự công nhận; Bầu không khí và môi trường làm việc; Chính sách quản trị và định hướng tương lai. Bên cạnh đó, tồn tại mối quan hệ thuận chiều giữa các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự hài lòng của nhân viên, từ đó tác động thuận chiều đến sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị đối với các nhà lãnh đạo, đó là: Cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt để gia tăng sự hài lòng của nhân viên, nhờ đó khuyến khích nhân viên cam kết gắn bó với tổ chức.
Tài liệu tham khảo

Aarons, G. A., & Sawitzky, A. C.(2006a). Organizational culture and climate and mental health provider attitudes toward evidence-based practice. Psychology Service, 3(1), 61–72.

Aarons, G. A., & Sawitzky, A. C.(2006b). Organizational climate partially mediates the effect of culture on work attitudes and staff turnover in mental health services. Adm Policy Ment Health, 33(3), 289–301.

Abraham, S. (2012). Job satisfaction as an antecedent to employee engagement. SIES Journal of Management, 8(2), 27–36.

Alan, M. S. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600–619.

Alfredo, R. M., Elfi, B., Hans, D. W., Bernardo, M. J., & Juan, C. P. (2009). Cross-lagged relationships between workplace bullying, job satisfaction and engagement: Two longitudinal studies. An International Journal of Work, Health & Organisations, 23(3), 225–243.

Ashkanasy, N. M., Wilderom, C. P. M., & Peterson, M. F. (2010).Handbook of organizational culture and climate. California: SAGE Publications.

Bradley, D. E., & Robert, J. A. (2004). Self-employment and job satisfaction: Investigating the role of self-efficacy, depression and seniority. Journal of Small Business Management, 42(1), 37–58.

Deal, T. E., & Kennedy, A. A. (1982). Corporate cultures: The rites and rituals of corporate life. Boston: Addison-Wesley.

Dương Quốc Thắng. (2010). Xây dựng văn hóa doanh nghiệp với triết lí phương Đông. Thái Nguyên: NXB Đại học Thái Nguyên.

Đỗ Thụy Lan Hương. (2008). Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Fink, S. L. (1992). High Commitment Workplaces. New York, NY: Quorum Books.

Greenberg, J., & Baron, R. A. (2007). Behavior in organizations (9thedition). Prentice Hall.

Greenberg, J. (2012). Managing behavior in organizations (6thedition). McGraw Hill.

Harter, J. K, Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(2), 268–279.

Hoàng Trọng, & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2015). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. TP.HCM: NXB Hồng Đức.

Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010).Cultures and organizations: Software of the mind. New York, NY: McGraw-Hill.

Hofstede, G. (2003). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. California: Sage Publications.

Luthans, F. (2002). Organizational behavior. New York, NY: McGraw-Hill.

Martins, N., & Coetzee, M. (2007). Organisational culture, employee satisfaction, perceived leader emotional competency and personality type: An exploratory study in a South African engineering company. SA Journal of Human Resource Management, 5(2), 20–32.

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1988). Links between work experiences and organizational commitment during the first year of employment: A longitudinal analysis. Journal of Occupational and Organization Psychology, 61(3), 195–219.

Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior, 61(1), 20–52.

Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1991). A three component conceptualization of organizational commitment. Human Resources Management Review,1(1), 61– 89.

Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (1982). Employee organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover. New York, NY: Academic Press.

Nikpour, A. (2017). The impact of organizational culture on organizational performance: The mediating role of employee’s organizational commitment. International Journal of Organizational Leadership,6(1), 65–72.

Ngân Anh. (2016). Cải thiện số lượng, chất lượng việc làm trong ngành điện tử trong nước. Truy cập ngày 29/9/2016, từ http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/30835402-cai-thien-so-luong-chat-luong-viec-lam-trong-nganh-dien-tu-trong-nuoc.html

Nhóm phóng viên Zing.vn. (2016). Sau Tết, gần 70% người lao động muốn nghỉ việc. Truy cập từ http://cafef.vn/doanh-nghiep/sau-tet-gan-70-nguoi-lao-dong-muon-nghi-viec-20160229155724603.chn

Ricardo, R., & Jolly, J. (1997). Training of teams in the workplace. S.A.MAdvanced Management Journal, 62(2), 4–21.

Ricardo, R., & Jolly, J. (2003). Organizational culture and teams. Academy of Management Journal, 32(5), 271–279.

Robbins, S. P., Judge, T. A., & Sanghi, S. (2010). Essentials of Organizational Behavior. London: Pearson.

Robbins, S. P., & Decenzo, D. A. (2011). Fundamentals of Management – Essential concepts and applications (7th edition). New Jersey: Prentice Hall.

Thế Trần. (2016). Nhân sự ngành nào lương thưởng cao nhất? Ngành nào nghỉ việc nhiều nhất?Truy cập từ http://cafebiz.vn/nhan-su-nganh-nao-luong-thuong-cao-nhat-nganh-nao-nghi-viec-nhieu-nhat-20161012235931204.chn

Tsai,Y. (2011). Relationship between Organizational Culture, Leadership Behavior and Job Satisfaction. Truy cập ngày 13/4/2015, từ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3123547/

Trương Hoàng Lâm. (2012). Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên đối với công ty hệ thống thông tin FPT. Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Nha Trang.

Saeed, M., & Hassan, M. (2000). Organizational culture and work outcomes: Evidence from some Malaysian organizations. Malaysian Management Review, 35(2), 54–59.

Schein, E. H. (1992). Organisational culture and leadership. San Francisco. Jossey-Bass Inc. Publisher.

Schein, E. H. (2004). Organisational culture and leadership (3rdedition). New Jersey: John Wiley & Sons.

Shah, I. A., Fakhr, Z., Ahmad, M. S., & Zaman, K. (2010). Measuring push, pull and personal factors affecting turnover intention: A case of university teachers in Pakistan. Review of Economic and Business Studies,3(1), 167–192.

Shah, S. M. A., Jatoi, M. M., & Memon, M. S. (2012). The impact of organizational culture on the employees' job satisfaction & organizational commitment: A study of faculty members of private sector universities of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(11), 830–846.

SHRM. (2016). Employee job satisfaction and engagement: Revitalizing a changing workforce. Research report by a Society for Human Resource Management. Truy cập ngày 14/10/2016, từ https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/pages/job-satisfaction-and-engagement-report-revitalizing-changing-workforce.aspx

Zain, Z. M., Ishak, R., & Ghani, E. K. (2009). The influence of corporate culture on organizational commitment: A study on a malaysian listed company. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 17, 16–26.

Zhang, X., & Li, B. (2013). Organizational culture and employee satisfaction: An exploratory study, International Journal of Trade, Economics and Finance, 4(1), 48–54.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh