Tra cứu bài viết 22.08.2017 10:18

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(4), Tháng 4/ 2017


Tiêu thụ điện năng, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Phương pháp ARDL
Đinh Thị Thu Hồng, Huỳnh Thái Huy & Lê Thị Kim Loan
Xem: 175 | Tải về: 0
Từ khóaTiêu thụ điện năng; Tăng trưởng kinh tế; ARDL; Toda-Yamamoto.
Trang64-88
Trích dẫnĐinh Thị Thu Hồng, Huỳnh Thái Huy & Lê Thị Kim Loan (2017), "Tiêu thụ điện năng, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Phương pháp ARDL", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(4), 64-88.
Tóm tắtQuá trình phát triển kinh tế và công nghiệp hoá ở các quốc gia cho thấy tầm quan trọng ngày một gia tăng của các yếu tố năng lượng. Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ điện năng, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở VN giai đoạn 1986‒2014. Bằng phương pháp kiểm định nhân quả Toda-Yamamoto và hồi quy phân phối trễ ARDL, kết quả thực nghiệm cho thấy việc tiêu thụ điện năng và đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Nghiên cứu phát hiện mối quan hệ nhân quả một chiều từ đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế, mối quan hệ hai chiều giữa tiêu thụ điện năng và tăng trưởng kinh tế, ủng hộ cho giả thuyết feedback.
Tài liệu tham khảo

Abdullah, A. (2013). Electric power consumption, foreign direct investment and economic growth. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 10(1), 55–65.

Acaravci, A., & Ozturk, I. (2012). Electricity consumption and economic growth nexus: A multivariate analysis for Turkey.  The Amfiteatru Economic Journal,14(31), 246–257.

Adom, P. K. (2011). Electricity consumption-economic growth nexus: The Ghanaian case. International Journal of Energy Economics and Policy, 1(1), 18–31.

Ahmed, K., & Long, W. (2013). An empirical analysis of CO2 emission in Pakistan using EKC hypothesis.Journal of International Trade Law and Policy, 12(2), 188–200.

Ahmed, W., Zaman, K., Taj, S., Rustam, R., Waseem, M.,  & Shabir, M. (2013). Economic growth and energy consumption nexus in Pakistan. South Asian Journal of Global Business Research, 2(2), 251–275.

Akinwale, Y., Jesuleye, O. & Siyanbola, W. (2013). Empirical analysis of the causal relationship between electricity consumption and economic growth in Nigeria. British Journal of Economics, Management & Trade, 3(3), 277–295.

Apergis, N., & Payne, J. E. (2011). On the causal dynamics between renewable and non–renewable energy consumption and economic growth in developed and developing countries. Energy Systems, 2(3), 299–312.

Aslan, A., Apergis, N., & Yildirim, S. (2014). Causality between energy consumption and GDP in the US: Evidence from wavelet analysis. Frontiers in Energy, 8(1), 1–8.

Aytac, D., & Guran, M., C. (2011). The relationship between electricity consumption, electricity price and economic growth in Turkey: 1984–2007. Argumenta Oeconomica, 2(27), 101–123.

Banafea, W. A. (2014). Structural breaks and causality relationship between economic growth and energy consumption in Saudi Arabia. International Journal of Energy Economics and Policy, 4(4), 726–734.

Bayar, Y., & Özel, H. A. (2014). Electricity consumption and economic growth in emerging economies. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 4(2), 15–33.

Bekhet, H. A., & Othman, N. S. (2011). Causality analysis among electricity consumption, consumer expenditure, gross domestic product and foreign direct investment: Case study of Malaysia. Journal of Economics and International Finance, 3(4), 228–235.

Belloumi, M. (2009). Energy consumption and GDP in Tunisia: Cointegration and causality analysis. Energy Policy, 37(7), 2745–2753.

Bildirici, M. E. (2012). The relationship between economic growth and electricity consumption in Africa: MS-VAR and MS-Granger causality analysis. The Journal of Energy and Development, 37 (1/2) (Autumn, 2011 and Spring, 2012), 179–205.

Bildirici, M. E., & Kayıkcı, F. (2012). Economic growth and electricity consumption in emerging countries of Europa: An ARDL analysis. Economic Research, 25(3), 538–559.

Bildirici, M. E., Bakirtas, T., & Kayikci, F. (2012). Economic growth and electricity consumption: Auto regressive distributed lag analysis. Journal of Energy in Southern Africa, 23(4), 29–45.

Campbell, J., & Perron, P. (1991). Pitfalls and opportunities: what macroeconomists should know about unit roots. NBER Macroeconomics Annual, 6, 141–220.

Canh, L. Q. (2011). Electricity consumption and economic growth in Vietnam: A cointegration and causality analysis. Journal of Economics and Development, 13(3), 24–36.

Ciarreta, A., & Zárraga, A. (2007). Electricity consumption and economic growth: Evidence from Spain. Biltoki 2007.01, Universidad del País Vasco, 1–20.

Cochrane, J. (1991). A critique of the application of unit root tests. Journal Of Economic Dynamics and Control, 15(2), 275–284.

Davoud, M., Behrouz, S. A., Farshid, P., & Somayeh, J. (2013). Oil products consumption, electricity consumption-economic growth nexus in the economy of Iran: A bounds testing co-integration approach. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(1), 353–367.

Ebohon, O. J. (1996). Energy, economic growth and causality in developing countries: A case study of Tanzania and Nigeria. Energy Policy, 24(5), 447–453.

Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276.

Esso, L. J. (2010). Threshold cointegration and causality relationship between energy use and growth in seven African countries. Energy Economics, 32(6), 1383–1391.

Ghatak, S., & Siddiki, J. (2001). The use of the ARDL approach in estimating virtual exchange rates in India. Journal of Applied Statistics, 28(5), 573–583.

Gujarati, D. (1995). Basic Econometrics 3rd ed., New York: McGraw–Hill.

Huang, B. N., Hwang, M. J., & Yang, C.W. (2008). Causal relationship between energy consumption and GDP growth revisited: A dynamic panel data approach. Ecological Economics, 67(1), 41–54.

Hwang, J. H., & Yoo, S. H. (2014). Energy consumption, CO2 emissions, and economic growth: evidence from Indonesia.Quality and Quantity, 48(1), 63–73.

Hye, Q. M. A., & Riaz, S. (2008). Causality between energy consumption and economic growth: The case of Pakistan.The Lahore Journal of Economics, 13(2), 45–58.

Ibrahiem, D. M. (2015). Renewable electricity consumption, foreign direct investment and economic growth in Egypt: An ARDL approach. Procedia Economics and Finance, 30(2015), 313–323.

Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254.

Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169–210.

Kargi, B. (2014). Electicity consumption and economic growth: A long–term cointegrated analysis for Turkey, International Journal of Economics and Finance, 6(4), 285–293.

Kasperowicz, R. (2014). Electricity consumption and economic growth: Evidence from Poland. Journal of International Studies, 7(1), 46–57.

Kebede, E., Kagochi, J., & Jolly, C. M. (2010). Energy consumption and economic development in Sub-Sahara Africa.Energy Economics, 32(3), 532–537.

Kraft, J., & Kraft, A. (1978). On the relationship between energy and GNP. Journal of Energy and Development, 3(2), 401–403.

Kyophilavong, P., Shahbaz, M., Anwar, S., & Masood, S. (2015). The energy–growth nexus in Thailand: Does trade openness boost up energy consumption? Renewable and Sustainable Energy Reviews, 46, 265–274.

Lee, C. C. (2005). Energy consumption and GDP in developing countries: A cointegrated panel analysis. Energy Economics, 27(3), 415–427.

Leybourne, S., Tae-Hwan Kim, & Newbold, P. (2005). Examination of some more powerful modifications of the Dickey-Fuller test. Journal of Time Series Analysis, 26(3), 355–369.

Li, X., & Liu, X. (2005). Foreign direct investment and economic growth: An increasingly endogenous relationship.World Development, 33(3), 393–407.

Lin, B., & Jr, P. K. (2014). Energy consumption and economic growth in South Africa reexamined: A non-parametric testing approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 40, 840–850.

Maji, A., & Odoba, A. J. (2011). An investigation of the impact of foreign direct investment on economic growth in Nigeria. International Business and Management,3(1), 232–238.

Mavrotas, G., & Kelly, G. (2001). Old wine in new bottles: Testing causality between savings and growth. Manchester School, 69(1), 97–105.

Mehrara, M. (2007). Energy consumption and economic growth: The case of oil exporting countries. Energy Policy, 35(5), 2939–2945.

Narayan, Paresh, K., & Prasad, A. (2008). Electricity consumption-real GDP causality nexus: evidence from a bootstrapped causality test for 30 OECD countries. Energy Policy, 36(2), 910–918.

Nazlioglu, S., Kayhan, S., & Adiguzel, U. (2014). Electricity consumption and economic growth in Turkey: Cointegration, linear and nonlinear Granger causality. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 9(4), 315–324.

Nguyễn Văn Duy, Đào Trung Kiên & Bùi Quang Tuyến. (2014). Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990- 2013 bằng mô hình ARDL. Tạp chí Khoa học và Đào tạo, 01, 59–67.

Nhung, N. T. K. (2017). The long-run and short-run impacts of foreign direct investment and export on economic growth of Vietnam. Asian Economic and Financial Review, 7(5), 519–527.

Nkoro, E., & Uko, A. K. (2016). Autoregressive distributed lag (ARDL) cointegration technique: application and interpretation. Journal of Statistical and Econometric Methods, 5(4), 63–91.

Nondo, C., Kahsai, M. S., & Schaeffer, P. V. (2010). Energy consumption and economic growth in COMESA countries. RESEARCH PAPER 2010-1.

Odhiambo, N. M. (2009). Energy consumption and economic growth nexus in Tanzania: An ARDL bounds testing approach. Energy Policy, 37(2), 617–622.

OECD. (2007).  OECD contribution to the United Nations Commission on Sustainable Development 15. Energy for sustainable development.

Ouédraogo, I. M. (2010). Electricity consumption and economic growth in Burkina-Faso: A cointegration analysis. Energy Economics, 32(3), 524–531.

Öztürk, I., & Acaravcı, A. (2010). Electricity consumption-growth nexus: Evidence from panel data for transition countries. Energy Economics, 32(3), 604–608.

Pesaran, M. H., & Smith, R. J. (1998). Structural analysis of cointegrating VARs. Journal of Economic Surveys, 12(5), 471–505.

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships.Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326.

Phạm Thị Phương Loan. (2011). FDI tác động thế nào đến thu nhập và phát triển con người tại VN? Khoa học & Ứng dụng, 14–15(2011), 57–59.

Shahbaz, M., & Feridun, M. (2012). Electricity consumption and economic growth: Empirical evidence from Pakistan. Quality and Quantity, 46(5), 1583–1599.

Shahbaz, M., Loganathan, N., Zeshan, M., & Zaman, K. (2015). Does renewable energy consumption add in economic growth? An application of autoregressive distributed lag model in Pakistan. Renewable and Sustainable Energy Reviews,44(2015), 576–585.

Tang, C. F. (2009). Electricity consumption, income, foreign direct investment, and population in Malaysia: New evidence from multivariate framework analysis. Journal of Economic Studies, 36(4), 371–382.

Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1), 225–250.

Trần Thị Mai. (2015). Mối quan hệ nhân quả giữa sản lượng điện tiêu thụ và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN. Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM.

U.S. Energy Information Administration (EIA). International Energy Statistics. Truy cập ngày 10/03/2017.

United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). Renewable energy: Investing in energy and resource efficiency, UNEP. Retrived from www.unep.org/greeneconomy

Wolde-Rufael, Y. (2005). Energy demand and economic growth: The African experience. Journal of Policy Modeling, 27(8), 891–903.

Wolde-Rufael, Y. (2006). Electricity consumption and economic growth: A time series experience for 17 African countries. Energy Policy, 34(10), 1106–1114.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh